Tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs D en de vakbekwaamheid via vrije filière

Het Sociaal Fonds komt tussen in de kosten voor de basisopleiding en de examenkosten voor het behalen van het rijbewijs en de vakbekwaamheid D via de vrije filière. 

 

Een bedrag van maximaal € 1.400 wordt terugbetaald voor alle bewezen kosten die de werkgever maakte in het kader van deze opleiding. 

 

Het Sociaal Fonds voorziet ook een tussenkomst in de kosten voor de opleiding van het rijbewijs DE (aanhangwagen). Het bedrag van deze tussenkomst bedraagt max. €700 per dossier (max. 2 dossiers per kalenderjaar).


Toekenningsvoorwaarden

  1. Het maximaal aantal dossiers: 10% van het personeelsaantal (ressorterend onder het PSC 140.01) met een gegarandeerd minimum van 1 dossier per jaar en per bedrijfseenheid;
  2. Tewerkstellingsvoorwaarde: de opgeleide chauffeur moet een anciënniteit van minimum 6 maanden hebben in de sector;
  3. Aanvraagperiode: de tussenkomst moet binnen een tijdspanne van 1 jaar te rekenen vanaf de start van de opleiding aangevraagd worden.

Als kosten worden aanvaard:

Alle door de rijschool gefactureerde opleidingskosten én de bewezen examenkosten, en dit binnen het door de Raad van Beheer bepaalde budget.

 

Als het Sociaal Fonds vaststelt dat een werkgever na betaling van de tussenkomst door het fonds toch nog een terugbetaling van de kosten van het rijbewijs van zijn werknemer vordert, dient hij de bekomen tussenkomst van het Sociaal Fonds alsnog aan de laatste terug te betalen.

Uitbreiding voordeel

Dit voordeel werd vanaf 1/01/2012 uitgebreid en biedt nu ook de mogelijkheid om een tussenkomst te krijgen voor nieuwe chauffeurs die hun opleiding binnen de onderneming genoten. 

Voorwaarde hiervoor is dat de hieraan verbonden kosten kunnen aangetoond worden. 

 

Volgende bewijsstukken dienen hiervoor aangeleverd te worden:

  • Kopie van het voorlopig rijbewijs van de opgeleide chauffeur. Hierop staat de naam van de begeleider vermeld die als werknemer dient ingeschreven te zijn bij het bedrijf;
  • Kopie van de examenretributies voor het theoretisch en praktisch rijexamen;
  • Kopie van het betalingsbewijs van de examenretributies door het bedrijf;
  • Kopie van het definitieve rijbewijs met melding van de vakbekwaamheid (code 95);
  • Kopie van loonfiche van opleider-chauffeur met verklaring op eer van de werkgever die de dagen vermeldt waarop de opleiding verschaft werd.

De betaling van de examenretributies moet eerst in aanmerking genomen worden voor de terugbetaling, vervolgens eventueel aangevuld met bewijs van de loonkost van de opleider, de brandstofkosten (max. €250 per dossier) en de kosten voor handboeken (max. €60 per dossier). 

 

Ook de kosten die gepaard gaan met een IBO-opleiding (maandelijks forfaitbedrag betaald aan VDAB) kunnen als kost ingebracht worden (behalve voor projecten die volledig door het Sociaal Fonds worden georganiseerd, zoals bv. Iuvenis). In dat geval bezorgt u ons een kopij van de factu(u)r(en) die u ontving van VDAB.

 

De voorwaarden die reeds van toepassing waren bij de opstart van dit voordeel (zie hierboven) blijven geldig.

De tussenkomst kan voortaan aangevraagd worden via het digitaal platform Companypropass.